Bezpieczeństwo IgoriaCard

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji

Właścicielem IgoriaCard jest Igoria Trade S.A., Instytucja Płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect).

Igoria Trade S.A. jako jedyna nie bankowa instytucja finansowa posiada licencję Mastercard Principal Member, upoważniającą do wydawania instrumentów płatniczych z logo Mastercard.

Igoria Trade S.A. jest Instytucją Płatniczą i posiada zezwolenie do świadczenia usług płatniczych w 31 krajach w Europie tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Zakres świadczonych usług płatniczych polegających na:

  • przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (Art. 3.1 pkt 1 Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (Art. 3.1 pkt 2 a Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (Art. 3.1 pkt 2 b Ustawy o usługach płatniczych),
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (Art. 3.1 pkt 2 c Ustawy o usługach płatniczych),
  • wydawaniu instrumentów płatniczych (Art. 3.1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych),
  • umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegające na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (Art. 3.1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych),
  • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego (Art. 3.1 pkt 6 Ustawy o usługach płatniczych).

Zabezpieczenie transakcji finansowych i walutowych:

Środki naszych klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych).

Nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, jaką jest Igoria Trade S.A. środki klientów znajdujące się na rachunkach płatniczych podlegają wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych).

Wiele walut, nieskończoność możliwości